§1 Postanowienia ogólne
1. Dokument ten jest załącznikiem do Regulaminu. Korzystając z usług, powierzasz nam swoje dane. Poniższa Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego nam służą. Informacje te są bardzo dla nas istotne, dlatego prosimy o rzetelne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten przedstawia także zasady stosowania plików „Cookies”.
2. Niniejszym oświadczamy, że obowiązują nas zasady ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo odezwać się do nas celem uzyskania informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w prosty sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udostępniamy informacje o instytucjach z którymi powinno się skontaktować w razie wątpliwości.

§2 Zasady prywatności
1. Poważnie podchodzimy do tematu prywatności. Cechuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie największa i zapewniona wygoda z korzystania z naszego usług.
2. Doceniamy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, przekazując nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie stracić zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania.
3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób korzystamy z jego danych osobowych i do jakich celów są nam potrzebne. Zawsze w prosty sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
4. W razie wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie podejmujemy działania zmierzające do wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym powiązane.
5. Podejmiemy wszystkie możliwe kroki, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompletny.
6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Artduo Radosław Czaiński, ul. Budowlanych 39B, 62 – 200 Gniezno, NIP: 7842495112 , REGON: 361893863 , tel: 667 108 330, mail: kontakt@rankingiproduktow.pl
7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na naszą rzecz. Państwa dane będą przekazywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest należyte wykonanie umów/zleceń. Ponadto będziemy udostępniać Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
8. Państwa personalia związane z zawarciem umowy o realizacje umów przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.
9. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu podpisania i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez państwa sprzeciwu.
10. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
11. Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane w sposób rażąco niezgodny z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie uczynić użytek z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami listownie na adres korespondencyjny.
12. Będziemy przestrzegać wszystkich wiążących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
13. W razie jakichkolwiek pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został odesłany do niniejszej Polityki prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego osoby.
14. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych
1. Przetwarzamy tylko i wyłącznie konieczne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko takich.
2. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej (e-mail),
c) informacje o używanej przeglądarce internetowej,
d) inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
e) numer telefonu
3. Podanie powyższych danych jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.
4. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

§4 Polityka „Cookies”
1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
2. Pliki Cookies dostosują i usprawniają stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak kreowanie statystyk wejść oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa. Pliki z danymi Cookies konieczne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.
3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest odwiedzana w następujących celach:
a) optymalizacji korzystania ze strony;
b) identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;
c) dostosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
d) zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
e) zbierania i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz google analytics
f) powstawania list remarketingowych na podstawie informacji o upodobaniach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.
g) tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.
h) wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.
4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i wykasować gromadzenie plików Cookies.
5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności.
6. Użytkownik, który nie chce używania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Użytkownik.

§5 Podstawowe zasady bezpieczeństwa
1. Dane dostępowe do usług zaoferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu nieosiągalnym dla innych i niemożliwym do wykradnięcia z poziomu sieci internetowej. Nie powinno się ich udostępniać lub przetrzymywać na urządzeniu w formule, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.
2. Przezorność podczas otwierania podejrzanych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.
3. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zaleca się pobierania oraz instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
4. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło aby było bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.
§6 Korzystanie z wtyczek Social Media
1. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com oraz innych, mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmę Facebook Inc.
2. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins
3. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas przeglądania naszej strony bądź pobytu na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę prosto do dostawcy.
5. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook  na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.